PRIVACY

1. Websiteprocedures

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de site www.Alcoholvrij.be (hierna de “Website”). De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

In principe vraagt Alcoholvrij.be, met maatschappelijke zetel te 9310 Aalst, Hollestraat 52, te bereiken via info@alcoholvrij.be, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0745.726.991 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0745.726.991, gerechtelijk arrondissement Dendermonde (hierna “Alcoholvrij.be”) aan gebruikers geen gevoelige informatie. Onder gevoelige informatie kan verstaan worden:

Indien nodig, zal Alcoholvrij.be de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en gebruiken.

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt Alcoholvrij.be automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals:

Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt Alcoholvrij.be of maken de dienstenleveranciers van Alcoholvrij.be mogelijks gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. Alcoholvrij.be zal deze instrumenten uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de cookiepolicy van Alcoholvrij.be, zoals gepubliceerd op de Website.

Noch de cookies noch de web beacons van Alcoholvrij.be verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

3. Andere aangelegenheden

3.1 Veiligheid

Alcoholvrij.be neemt alle redelijke maatregelen om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Alcoholvrij.be kan echter geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

3.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Alcoholvrij.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Voorbeelden van andere websites kunnen zijn: DPD, SendingWines, Tojo’s Design, Poppemieken.be, enz


3.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

Alcoholvrij.be kan haar privacybeleid ten allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de Website te plaatsen.

4. Kennisgeving

Alcoholvrij.be doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

5. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

5.1 Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt Alcoholvrij.be uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op:

Met het oog op de hiervoor vermelde
doeleinden, kan Alcoholvrij.be ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam,
adres, etc.), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

5.2 Directe marketing en communicatie met derden

Alcoholvrij.be beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zullen worden voor directe marketing, behalve als u Alcoholvrij.be hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.

Als u Alcoholvrij.be uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten.
Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing.
Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar info@alcoholvrij.be of ons te contacteren via eender welk ander kanaal vermeld op onze website bij “contactgegevens”.

Momenteel voeren we geen actieve profiling uit. Alcoholvrij.be gebruikt geen persoonsgevoelige informatie om de klanten op te delen in segmenten en mailingcampagnes hierop af te stemmen.

5.3 Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is Alcoholvrij.be.
Indien u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van uw privacy, kan u steeds een mail sturen naar info@alcoholvrij.be

6. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kun Alcoholvrij.be kosteloos verzoeken om:

door Alcoholvrij.be een brief of email te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – naar:

per brief: Alcoholvrij.be, Hollestraat 52 9310 Aalst
Per email: info@alcoholvrij.be

Alcoholvrij.be zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

7. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot dit privacybeleid mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, tenzij Alcoholvrij.be verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijkezetel/woonplaats van de gebruiker of de persoon die hij vertegenwoordigt.

8. Bewaartermijn van de persoonsgevoelige informatie

Informatie dat bekomen werd door het plaatsen van een bestelling en dat de basis vormt voor facturatie, wordt volgens een andere termijn bijgehouden. Die bewaartermijn wordt bepaald door de wettelijke voorschriften van de Belgische Staat. Wij als verkoper hebben de verplichting om de basis van de facturatie te kunnen aantonen tot minstens 8 jaar na facturatie. Wees echter niet bezorgd, wij doen onze uiterste best om uw gegevens met de modernste technologie te beschermen.